Home >  About ISSP > History > Successive Directors

Successive Directors

16th
MORI, Hatsumi
2018.4.1〜2023.3.31
15th
TAKIGAWA, Masashi
2013.4.1〜2018.3.31
14th
IYE, Yasuhiro
2008.4.1〜2013.3.31
13th
UEDA, Kazuo
2003.4.1〜2008.3.31
12th
FUKUYAMA, Hidetoshi
1999.4.1〜2003.3.31
11th
YASUOKA, Hiroshi
1996.4.1〜1999.3.31
10th
TAKEUCHI, Shin
1991.4.1〜1996.3.31
9th
MORIYA, Toru
1987.4.1〜1991.3.31
8th
TOYOZAWA, Yutaka
1984.4.2〜1987.4.1
7th
NAKAJIMA, Sadao
1981.4.2〜1984.4.1
6th
YOSHIDA, Kei
1976.4.2〜1981.4.1
5th
YAMASHITA, Jiro
1973.11.20〜1976.4.1
4th
SUZUKI, Taira
1968.11.20〜1973.11.19
3rd
MIYAKE, Shizuo
1965.4.1〜1968.11.19
2nd
MUTO, Toshinosuke
1959.10.19〜1965.3.31
1st
KAYA, Seiji
1957.4.1〜1959.10.18