Advisory Board:

Takeo Fujiwara (U. Tokyo)
Koichi Kusakabe (Osaka U.)
Atsushi Oshiyama (Tsukuba U.)
Yoshitaka Tateyama (NIMS)
Ryo Maezono (NIMS)
Yoshiyuki Miyamoto (NEC Corp.)
Fumio Komori(ISSP)
Shuji Hasegawa (U. Tokyo)
Atsushi Fujimori (U. Tokyo)