Topological Aspects of Solid State Physics

Invited Speakers and Their Schedules

Week 1
(6/2 - 6/8)
Week 2
(6/9 - 6/15)
Week 3
(6/16 - 6/22)
Symposium
(6/23 - 6/27)
Jason Alicea (Caltech) v v
Leon Balents (UCSB) v v
Murray Batchelor (Australian National University) v v
Gregory Fiete (Caltech) v
Satoshi Fujimoto (Kyoto U.) (TBA)(TBA)(TBA)v
Akira Furusaki (RIKEN) (TBA)(TBA)(TBA)v
Jung Hoon Han (Sung Kyun Kwan University) v
Yasuhiro Hatsugai (Tsukuba U.) (TBA)(TBA)(TBA)v
Igor Herbut (SFU) v v v v
Hosho Katsura (U. Tokyo) (TBA)(TBA)(TBA)v
Ribhu Kaul (Harvard) v v v v
Naoki Kawashima (U. Tokyo) (TBA)(TBA)(TBA)v
Eun-Ah Kim (Stanford University) v v
Yong Baek Kim (University of Toronto and KIAS) v v
Michael Lawler (University of Toronto) v v
Dung-Hai Lee (Berkeley) v v
Laurent Levy (Institut Néel) v
Hsiu-Hau Lin (National Tsinghua) v
Mikko Möttönen (Helsinki) v
Laurens Molenkamp (Würzburg) v v
Tsutomu Momoi (RIKEN) (TBA)(TBA)(TBA)v
Shuichi Murakami (Tokyo Tech) (TBA)(TBA)(TBA)v
Naoto Nagaosa (U. Tokyo) (TBA)(TBA)(TBA)v
Kentaro Nomura (Tohoku U.) v v
Qian Niu (Texas) v
Vincent Pasquier (Saclay) v v
Paul A. Pearce (Melbourne) v v
Pierre Pujol (Paul Sabatier) v
Xiaoliang Qi (Stanford) v v
Rahul Roy (McMaster) v v v
Subir Sachdev (Harvard) v v
Masatoshi Sato (U. Tokyo) v v v v
Naokazu Shibata (Tohoku University) (TBA)(TBA)(TBA)v
Ryuichi Shindou (RIKEN) (TBA)(TBA)(TBA)v
Yukio Tanaka (Nagoya U.) (TBA)(TBA)(TBA)v
Keisuke Totsuka (Kyoto U.) (TBA)(TBA)(TBA)v
Paul Wiegmann (Chicago) v v
Yong-Shi Wu (Utah) v v v v
Anthony Zee (UCSB) v v
Shoucheng Zhang (Stanford) v

* Schedules are subject to change without notice